Valgustuse ideed tolteekide nagualismis by Villu Põldma

From Buddhism and Nordland
Jump to: navigation, search
Mysticism-black sunO.jpg
Nm vajrasattva 1.jpg
Labrang0.jpg
Borobodur TemplesJava.jpg
Vajrasattva5.jpg
Lake med.jpg
Arhatid-hiina.jpeg
Burhaanide maegi.jpg
Mysticism-00.gif
Mysticism a.jpg

Eesti rahval puudub filosoofiline tagapõhi.

Kaugemast minevikust ei ole Eestis säilinud mingisuguseid kirjalikke filosoofilisi tekste, mis räägiksid maailma filosoofiast ja valgustusest.

Kõik minevikust säilinud tekstid on koostatud juba kristlikul ajastul ja kristlaste poolt.

Maailmaloomise müüdid on küll suuliselt mingil määral säilinud aga needki on alles kirja pandud paar sajandit tagasi.

Eesti muinasusu kirjeldust kristlikes tekstides ei saa eriti tõsiselt arvestada. Samuti ei mõista tänapäeva eestlane enam suulist muinasaja pärimust.

Seega puudub Eestis täielikult sarnane filosoofiline usuline kirjavara nagu on Indias, Tiibetis või Hiinas.

Kuna Eestis on kristlus ja vene kommunism hävitanud kogu filosoofilise rahvapärandi ning aegade jooksul on hukatud ka kõik muinasteadust kandvad inimesed, siis on alust arvata, et filosoofilise tagapõhjata eesti rahva praegused esindajad, kes pöörduvad filosoofiliste religioonide poole ei suuda üksikasjadeni mõista kohalikke suulisi pärimusi, ega suuda neid täiel määral siduda tegeliku eluga.

Usulisest filosoofiast täielikult arusaamine sõltub selle eluga seostumise astmest.

Selline protsess toimub sajandite jooksul mitmete põlvkondade vältel.

Selle mõistetamatuse aspekti ja sellepärast, et siit maalt pole mingit kohalikku vaimset pärandit leida on enamus tänapäeva eestlasi jäänud leninliku materialismi juurde ja need vähesed, kes otsivad religiooni ja vaimsust on jagunenud juba sadade võõrastelt maadelt pärit usulahkude vahel ära.

Seepärast pidasin ma vajalikuks oma ettekanne esitada eesti keeles ja pakkuda lihtsustatud kujul budismile paralleele ka maakera vastaspoolelt.

Muidugi on ka tolteekide, maiade, inkade kirjalik maailmafilosoofiline pärand kristlaste poolt pea 100% hävitatud, nii, et järele jäänud on väga vähe kirjalikke tekste, aga õnneks toimus Ameerika mandri kristianiseerimine pea 500 aastat hiljem kui see leidis aset Eestis ja seal on säilinud indiaani muinasusku praktiseerivad indiaanlaste grupid.

Just nimelt grupid, sest tänapäeval on valdav enamus indiaanlastest katoliiklased või mõne muu kristliku usulahu esindajad ja peavad ka ise nende vähestesse inimgruppidesse kuuluvaid inimesi veidi napakateks.

Täpselt niisamuti kui meil vaadatakse võõriti eesti rahva maausu praktiseerijaid.


Indiaanlaste maailmapilt.


Indiaani filosoofia räägib, et kõikidel teadvusega olenditel on energeetiline kest, mis ongi iga iseseisvalt eksisteeriva olendi elu tunnuseks.

Energeetiline munakujuline või ka veidi teistsugune kest eristab ja eraldab tajuvad olendid ümbritsevast kõiksuse energiaväljast.

Kõik tajuvad olendid loodakse võimsa kosmilise jõu poolt, mida nimetatakse Kotkaks.

Ka Eesti mütoloogilises pärandis on pakutud lindu maailma loojaks.

Peale meie Maal kehastunud olendite putukate, taimede, kalade, lindude loomade ja inimeste eksisteerivad ka kehatud kosmilised olendid, kes tulevad teistest maailmadest, meie elu takseerima ja võimalik, et ka valitsema.

Inimese elu põhieesmärki seletab indiaani nagualism järgmiselt: Vääramatu suur kosmiline jõud Kotkas loob kõik tajuvad olendid, sealhulgas ka Maal elavad kehastunud inimesed, kellele antakse sünni momendil teadvus ja saadetakse see teadvusega inimene maise elu loomalikku poolt õppima.

Selleks antakse inimesed Maal võimutsevate Loom-jumalate võimu alla, kes organiseerivad tsivilisatsiooni loomakarja seaduste järgi ja eeskujul, kus rohusööjad loomad võistlevad rohumaade pärast ja kiskjad võitlevad omavahel territooriumi ja saakloomade pärast.

Siit ka riikide ülesehitus: valitsejad ja alamrahvas, tapmised ja sõjad maade, maavarade, toidu ja raha pärast.

Kui inimene õpib selgeks ja kordab praktikas kõiki maal äraelamiseks vajalikke loomseid-kiskjalikke võtteid ja kaotab kaastunde kõige elava vastu, siis on ta rikastanud oma kaasasündinud teadvust maiste kogemustega ja pärast surma võtab Kotkas ta kiskjaliku looma loomse vürtsiga maitsestatud teadvuse uuesti tagasi. Seda teadvust nimetatakse Kotka toiduks.


Indiaani jumala konseptsioon

Seega jumala kontseptsioon on indiaani filosoofias hoopis teistsugune.

Kuna nad ise räägivad, et oma maailmavaate on nemad loonud selgeltnägemist kasutades, vaadates energiavälju ning energiate liikumist, on nemad mõistnud, et jumalat sellisel kujul nagu ainujumala usud välja pakuvad pole olemas.

See, keda nemad esitavad jumalana on kas nende endi isiklik kosmiline valgusvorm, või mis veel hullem kusagilt kosmose sügavusest tulnud kehatu vaimne olend, loom-jumal, kes tuli siia meie maailma kui meie valitseja ja inimese ning teiste olendite energiat koguv kosmiline must auk.

See kehatu olend otsib omale inimeste hulgast prohvetid kes levitaksid tema usku ja värbaksid talle koguduse liikmeid.

Sellised usundid on alati vaenulikud teiste usundite vastu, kutsudes esile, ristisõdu, pühasid sõdu ja inkvisitsiooni ning põlgust.

Nii nagu kristlased hävitasid ristisõdades paganaid Euroopas, Aasias, Aafrikas ja Ameerikas.

Aga kui kristlus saavutas riigiusu staatuse, siis algas püha inkvisitsioon.

Sisuliselt vihjatakse indiaani filosoofias sellele, et kristlus muudab inimese sarnaseks kiskja loomaga, kellel kaob kaastunne kaasinimese vastu. Nende kaastunne piirdub ainult kristliku kogudusega.


Vabanemise ideede tekke põhjus.


Maisest loomalikust elukorraldusest ja sellega kaasnevatest piinadest vabanemiseks hakkasid indiaanlased mõtlema alles seoses kristlaste tulekuga, kui kristlased olid miljoneid indiaanlasi tapnud ja ülejäänud alamrahvaks teinud või orjastanud.

Paistab, et alles siis mõistis osa indiaanlasi elu kiskjalikku olemust lõpuni.

Aga seda jälle väikeste gruppide tasemel, kuna range katoliiklik kord ja inkvisitsioon, ei lubanud laiemalt neid vaateid levitada.

Enne seda aega tegelesid ka indiaani selgeltnägijad-targad võimu taotlemisega teiste inimeste üle ja paljud nendest läksid seda teed mööda, millest räägiti vihjamisi ka Buda sünni eel, kui seletati londiga lootost hoidva Valge Elavandi unenägu, et see tähendab suurmehe sündi, kellest võib saada kas suur valitseja või suur pühak.


Kui suure energiaga isik pöörab oma jõulisema tähelepanu tavaelule ja temast saab kuningas, siis hakkab see suur kuningas tingimata maid vallutama, vara kokku ajama ja inimesi sõtta kiskuma ning tapma.

Hea ja ülla kuninga kontseptsiooni indiaani filosoofia ei tunnista ja ajalugu on ka seda näidanud, et neid pole olemas.

See, kes pöörab oma suure vaimse jõu tsiviilelu poole, kaotab tihti kaastunde ja temast saab võimas valitseja, kes võitleb vara, maa ja naiste pärast ning moodustab suurriigi.


Teine osa indiaani mineviku suurmehi-nägijaid, kes ka soovisid ka kiskjaliku tsivilisatsiooni eest põgeneda taotlesid igavest elu.

Muidugi nad leidsid selle, aga see pole siiski eluringist lahkumine, pigem umbtänav.

Nimelt indiaanlased käsitlevad maailma tajumist kolme astmelisena.

1.aste - tavainimene, kelle tähelepanu all on ainult tsiviliseeritud elu ja maised eesmärgid, kulutab kogu oma isikliku energia materiaalses maailma tajumiseks ja siin tegutsemiseks.

Tajumise teine aste tekib siis, kui isik loobub kas või osaliselt maistest eesmärkidest jättes kõrvale kõik eluliselt mittevajaliku, siis jätkub tal energiat ka energiaväljade ja teiste meile paralleelsete maailmade tajumiseks ning temast saab selgeltnägija.

Sellel teisel astmel olles ongi võimalik näha maailma korda, kõiki kehatud tajuvaid olendeid ja aru saada elukäigu tõelistest energeetilistest põhjustest.


Osa indiaani nägijatest tarku viiski oma rahva siit kiskjalikust maailmast ära teistesse maailmadesse ja nad ehitasid seal ülesse kas illusoorse maailma või ka materiaalse uue elukorralduse.

Aga indiaani kaasaegne vabanemisteooria ütleb selle kohta, et igavese elu taotlemine on võimalik ainult variolendi kujul (eksisid need suured imperaatorid, kes tahtsid igavest elu ja igavest võimu kehalisel kujul säilitada), või siis korduvate ajutiste kehastuste kujul , aga ka teistes materiaalsetes maailmades kehtivad samad kiskjalikud reeglid.

Kõiki neid variante peeti pikaajalisteks tupikuteks, sest need ei viinud inimolendit kiskjalikust maailmast välja.

Alles kaasaegsed indiaani nägijad-targad avastasid suure katoliikluse surve all, et on võimalik jõuda ka kolmandale teadvuse astmele.

Selleks tuleb koguda niipalju energiat, et tekiks teadvuse teine aste selgeltnägemine ja sealt edasi tuleb minna kolmandale astmele, et sellest Kotka-Maa vahelisest teadvuse ringkäigust loobuda.

Pärast teadvuse kolmanda astme saavutamist tajub isik kogu kosmose olemust ja muutub ka ise mingiks suureks kosmiliseks jõuks.

Selle all on mõeldud vast sellist rahvapärimuse varianti, kus keegi müütiline tegelane võetakse taevasse tähtkujuks.


Kas nüüd just seda ideed nimetada valgustuseks või ka nirvaanasse suikumiseks on raske öelda, sest meie kosmilisest süsteemist äraläinud isikud ei tule iial tagasi.

Vabanemise praktika.

Indiaani praktika näitas, et lahkumine Maa-Kotkas süsteemist on võimalik ainult väikeste gruppide kaudu.

Lahkujate grupp peab moodustama kindla energeetilise mustri, mis kopeerib maailma kosmilist mudelit. Luuakse nagu uus maailm, kosmoste vahel.

Sinna kuulub teatud arv mehi ja naisi. Naised tähistavad ilmakaari ja esindavad maiseid jõude. Mehed lisavad grupile oma kosmilise juhtiva energia. See grupp on küllaltki väike.

Tavaliselt alla kahekümne inimese. Grupi suurus sõltub Grupi juhi naguali isiklikust energiast, kui suure grupi ta suudab oma kosmilisele rännakule kaasa võtta.

Eelmise põlvkonna grupp tegutseb kaugel kosmoses kosmilise majakana, mis ei lase uuel grupil kursilt kõrvale kalduda.

Ükski lahkujate grupp, ei saa enne lahkuda, kuni on välja õpetanud järgmise grupi.

See idee sarnaneb hinajaana budismiga (väikese grupi teooria) ja Buda, kui juba valgustunud olendi siia jäämisega, et välja õpetada oma järgijad.

Gruppi ei saa valida Nagual isiklikult, sest isegi Nagual (teise astme teadvusega olend) ei näe veel inimesi õieti ja ta võib gruppi valida valed inimesed, kes ei suuda veel vabaneda enesetähtsusest selle elu jooksul ja teadvust tõsta kolmanda astmeni.


Samuti ei saa gruppi tulla vabatahtlikud, sest tavaliselt on iga vabatahtlik juba enda ülivõimetes nii kindel ja ta peab ennast juba igati teistest paremaks ja võimekamaks. Seega tema isiklik ülivõimete kontseptsioon näitab, et pole ta võimeline enesetähtsusest vabanema ja ei sobi gruppi.


Grupi liikmed pidi Nagual laskma välja valida Suurel Vaimul.

Ka Suur Vaim polnud indiaanlaste arvates mingi tavapärane jumal vaid kosmiline lainetava energia kogum, kust on pärit ka inimese energia.

Põhimõtteliselt me võime teda nimetada Meie Tõeliseks Isaks, mitte isandaks (Lord), kellel on suur kolmanda astme teadvus, ja kes jälgib kõiki inimolendeid ning saadab kõigile maistele inimestele elujuhendeid ennete vormis.

Kahjuks aga valdav enamus inimesi ei pane neid juhendeid tähele, sest nad on niiväga oma maiste muredega hõivatud.


Grupi põhitegevuseks ongi enese viimine eelmise grupi naguali juhtimisel teisele teadvuse astmele ja hiljem järgmise grupi ettevalmistamine.


Indiaani õpetus ei rõhuta moraali ja ei paku moraalseid pälvimisi.

Oluline on aga isikliku energia kogumine karske eluviisi ja enesetähtsusest vabanemise kaudu. Kui enesetähtsusest vabanemine on läbi viidud, siis paraneb iseenesest ka moraal.

Seega nagualismis puuduvad täielikult otseselt moraali loengud.

Pigem tegeleti rohkem praktiliste harjutustega, mis pidid aitama isiklikku energiat kokku hoida ja samas ka arendama selgeltnägemist.

Õpetamine toimus sageli unenäos või meditatsioonis nii, et õpilane ei teadnud oma tavateadvuses sellest midagi, mis temaga tegelikult õppimise ajal toimus.

Nii mõnigi Vaimu poolt valitud grupi liige esialgu ei teadnudki, et milleks ja kuidas teda õpetati.


Isikliku energia kokkuhoid oli selleks vajalik, et vastu panna teistest maailmadest tuleva energia survele, mis kippus teisele teadvusele astmele jõdnud inimesi oma võimu alla võtma või energiast tühjaks imema.

Teisel teadvuse astmel tuli igal isikul oma isikliku energiaga end võõra jõu sissetungi vastu ise kaitsta.


Vastavalt sellele valis Suur Vaim gruppi juba sellised isikud, kellel oli kas kaks, kolm või neli korda rohkem sünnipärast energiat kui tavalistel massiinimestel.

Nagualism räägibki kahestest inimestest, kolmnurksetest ja nelinurksetest nagualidest, mis piltlikult tähendab, et vabanemise teele said asuda need, kellel oli kaks elu.

Tavaelus on palju sellisid juhtumeid, kus arstid kuulutavad inimese raske haiguse või vigastuse puhul juba ette surnuks, aga juhtub ime ja inimene paraneb.

Just need imenäited ongi näited inimestest, kellel on kaks korda rohkem energiat kui tavainimesel ja piltlikult öeldes kaks elu.

Indiaani õpetus ütleb, et iseseisev ainuisikuline vabanemine ilma grupi ja juhi ehk naguali abita on võimatu, sest süsteem Kotkas-Maa on nii võimas, et püüab iga individualisti lõksu.

Samuti ei ole tavainimene, kellel on ainult ühe elu jagu energiat saavutama isegi teist teadvuse astet, sest teise teadvuse astme saavutamine nõuab suurt isikliku energia hulka, et end kaitsta pärast isikliku pisimaailma avamist teistele maailmadele.

Kui oled oma sümboolse energeetilise isikliku ukse avanud tajud, sa küll teisi energiavälju, aga samas tungivad ka võõrad ja võimsad teised energiaväljad sinu omasse.

Kui sul on üks elu jagu energiat, siis sa ei pea võõrale survele vastu ja tagajärjeks on surm, raske haigus või hullus.